Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

facebook icon2

889 269 835

Rzeszów, Lubelska 13 lok. 192 p.16

Szczegóły oferty

Sprawy pracownicze prowadzone przez KANCELARIĘ LEGAL.F to również sprawy dotyczące uprawnień emerytalno - rentowych. Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w postępowaniu przez ZUS, KRUS jak oraz przed sądem. Pomagamy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, które trzeba przedłożyć w ZUS lub KRUS, sporządzimy wniosek o przyznanie emerytury czy renty, a w przypadku wydania przez ZUS niekorzystnej dla Państwa decyzji, formułujemy odwołanie do sądu i będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu sądowym - przed sądami wszystkich instancji. Pomożemy Państwu wykazać wszystkie okoliczności związane z niezdolnością do pracy lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji albo stałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

W imieniu naszych Klientów, sporządzamy odwołania od orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i reprezentujemy ich przed sądem w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Pomagamy uzyskać ustalenie niepełnosprawności i odpowiedni stopień tej niepełnosprawności, świadczenia z tym związane, kartę parkingową itp.

Trzeba podkreślić, że świadczenie pracy bez umowy, czyli tzw. praca „na czarno”, może być wliczona do okresu wymaganego do uzyskania emerytury czy renty. Pracownicy starający się o uzyskanie takich uprawnień, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, muszą wykazać posiadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Często jednak mają z tym problemy wynikające zazwyczaj z braku odpowiednich dokumentów lub z tego, że były pracodawca nie zgłosił pracowników do ubezpieczeń społecznych lub nie opłacał za nich należnych składek na te ubezpieczenia. ZUS zwykle uznaje wówczas, że brak jest podstaw do uwzględniania takich okresów do wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Tymczasem, jak wynika z najnowszego orzecznictwa, skutki takiej praktyki, bezsprzecznie krzywdzącej pracowników, zostały uznana za korzystne dla zatrudnionych. Orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło w sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Paulinę Fiejdasz, zainicjowanej odwołaniem Klienta Kancelarii złożonym od decyzji ZUS, który nie uwzględnił okresu takiej pracy jako stażu ubezpieczeniowego, przez co Klientowi Kancelarii zabrakło wymaganego okresu pracy, a co za tym, odmówiono prawa do emerytury. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 07 marca 2017 r. podkreślił, że w takich sytuacjach nie można przenosić na ubezpieczonych niekorzystnych skutków zaniedbywania przez pracodawców (płatników) swoich obowiązków i uznał za dopuszczalne zaliczenie do stażu ubezpieczeniowego także okresów pracy „na czarno”, o ile zostanie wykazane pozostawanie w zatrudnieniu.

Warto dodać, że zarówno w sprawach pracowniczych jak też w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych obowiązujące przepisy przewidują wiele udogodnień dla osób dochodzących swoich praw przed sądem. Przede wszystkim pracownik wszczynając spór może wybrać sąd, do którego wniesie pozew. Może to być sąd właściwy dla siedziby zakładu pracy lub miejsca zamieszkania pozwanego, jak też sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. Sprawy z zakresu prawa pracy wszczynane przez pracownika (emeryta, rencisty) przez długi czas były zwolnione z opłaty sadowej. W chwili obecnej zwolnienie to utrzymane jest, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł. W takiej sytuacji jedynie od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową w wysokości 30 zł od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przy wyższej kwocie (powyżej 50.000 zł) zarówno od pracownika, jak i od pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową.

Home / Sprawy pracownicze / Pomoc prawna dla emerytów i rencistów
Pomoc prawna dla emerytów i rencistów Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.

Powiązane usługi: