Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

SPRAWY FRANKOWE W LEGAL.F KANCEALARIA

Polecamy Państwu nasze usługi w sprawach tzw. frankowych (proces frankowy, pozew frankowy, franki Rzeszów). Dokonujemy analizy umowy zawartej przez Klienta z Bankiem oraz wszystkich innych dokumentów (wcześniej zwracamy uwagę na to, co jeszcze należy zgromadzić), formułujemy pozew, kierujemy sprawę do Sądu, reprezentujemy Klienta w postępowaniu sądowym. W przypadku, gdy Bank proponuje zawarcie ugody, jeszcze dokonujemy jej analizy, informujemy Klienta o ewentualnych skutkach i korzyściach takiego rozwiązania. Sprawę prowadzi ten sam radca prawny. SKłądamy także wniosek o zabezpieczenie - Klient nie musi płacić rat kredytu frankowego przez czas postępowania, do prawomocności wyroku. LEGAL.F Kancelaria ma na swoim koncie wygrane w tego rodzaju sprawach.

 

KILKA PRZEWROTNYCH SŁÓW NA TEMAT SPRAW FRANKOWYCH

„Wygrane frankowiczów”, „kilkadziesiąt wygranych spraw”, „pomoc frankowiczom”, „unieważnienie umowy frankowej”, „lista wygranych spraw frankowych” – w Internecie aż roi się od tego typu reklam. Duże ogólnopolskie kancelarie frankowe zachęcają do skorzystania z ich usług, obiecując pomoc dla frankowiczów, wygraną w sporze z bankiem i unieważnienie umowy frankowej. Powołują się przy tym na dziesiątki, czy setki wygranych spraw. Postanowiłam więc, trochę przekornie, postawić problem inaczej i zadać pytanie - czy możliwe jest przegranie sprawy frankowej? Skoro jest tak dobrze i banki przegrywają większość spraw sądowych dotyczących kredytów we frankach, to czy w ogóle wchodzi w rachubę oddalenie powództwa kredytobiorcy, który wniósł pozew frankowy? Oczywiście, że tak. Wszystko bowiem zależy od konkretnej umowy i załączników podpisanych przez frankowicza, ale również od tego, co i jak powie przed sądem. Dlatego posługiwanie się tylko statystyką w sprawach frankowych może być mylące.

 

SPRAWY FRANKOWE W RZESZOWIE

Kilka przykładów z praktyki w sądach w Rzeszowskiej Apelacji:

W jednym z wiodących banków udzielających kredytów we frankach szwajcarskich, funkcjonowały tzw. umowy ramowe, które czasami były zawierane z frankowiczami wraz z umową kredytu frankowego; pozwalały one w niektórych przypadkach na negocjowanie kursu franka szwajcarskiego przy wypłacie kredytu; kredytobiorcy rzadko przechowywują w archiwum domowym takie umowy (uznając, że wystarczy zachować umowę kredytu), natomiast bank zawsze powoła się w procesie na tę okoliczność;

W niektórych umowach strony od samego początku uzgodniły spłacanie rat bezpośrednio we frankach szwajcarskich, a dodatkowo bank dawał możliwość wypłaty kredytu również w CHF, pozostawiając decyzję kredytobiorcy (który oczywiście wybierał wypłatę w PLN, gdyż nie potrzebował waluty);

W pewnych przypadkach wpłaty kredytobiorców z tytułu rat kredytu nie były przeliczane według kursu sprzedaży obowiązującego w banku (a więc kursu wewnętrznego jednostronnie ustalanego przez bank), lecz według kursu średniego NBP (a więc obiektywnego miernika znanego obydwu stronom umowy);

Jeden z banków przed zawarciem umowy frankowej (choć nie w każdym przypadku) uprzedzał na piśmie o ryzyku walutowym (a więc ryzyku zmiany kursu franka szwajcarskiego), przedstawiając historyczne wahania kursu CHF oraz symulację wysokości raty kredytu w przypadku określonych wzrostów kursu tej waluty (np. do kwoty 3,00 zł za 1 CHF), a frankowicze swoim podpisem potwierdzali zapoznanie się z tymi informacjami i ich zrozumienie;

Kredytobiorca nie nadpłacił jeszcze kapitału (tzn. łącznie wpłacił do banku mniejszą kwotę, niż wypłacona przez bank kwota kredytu), a bank w procesie podniósł zarzut potrącenia należności frankowicza ze swoją należnością z tytułu wypłaconego kapitału;

Małżonkowie - kredytobiorcy w trakcie trwania umowy frankowej rozwiedli się i tylko jedno z nich spłaca raty, a drugie nie chce zgodzić się na wspólne dochodzenie roszczeń od banku.

 

EFEKTYWNA POMOC DLA FRANKOWICZÓW

We wszystkich przytoczonych przykładach, których jest znacznie więcej, podważenie umowy frankowej lub wygranie procesu sądowego może być znacznie utrudnione. Nie jest oczywiście niemożliwe, jednak zależy od odpowiednio dobranej strategii procesowej i sformułowanych w pozwie żądań, odtworzenia wszystkich szczegółów, zadania odpowiednich pytań (zarówno na etapie konsultacji, jak i przed sądem) i precyzyjnego sprawdzenia wszystkich istotnych okoliczności. Wymaga więc osobistego zaangażowania profesjonalnego prawnika i poświęcenia odpowiedniego nakładu pracy i czasu. Ewentualne zaniedbanie w udzieleniu właściwej pomocy frankowiczom, pominięcie jakiegoś na pozór nieistotnego szczegółu z umowy frankowej, regulaminu, czy załączników, może skończyć się przegraniem sprawy. Duże ogólnopolskie kancelarie frankowe korzystają z pomocy lokalnych prawników, którzy w ich imieniu biorą udział w rozprawie, na której frankowicze są przesłuchiwani przez sąd.

 

UGODA Z BANKIEM W SPRAWIE KREDYTU FRANKOWEGO

Są też takie przypadki, kiedy ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego może okazać się korzystniejsza, a przynajmniej porównywalna z unieważnieniem umowy frankowej. Ugoda taka z reguły oznacza kontynuowanie umowy na zmienionych warunkach (po wyeliminowaniu postanowień dotyczących przeliczania świadczeń z odwołaniem się do CHF), co w pewnych sytuacjach może być dla konkretnego kredytobiorcy lepsze, niż perspektywa niezwłocznego zwrócenia bankowi kwoty wypłaconego kapitału kredytu, czy prowadzenia wieloletniego i kosztownego procesu sądowego. Kancelarie frankowe nie zawsze są otwarte na propozycje ugody ze strony banku i nie wyjaśniają frankowiczom, czy i jakie korzyści mogą z tego wynikać.

 

SPRAWY FRANKOWE – LEGAL.F KANCELARIA

LEGAL.F KANCELARIA każdą umowę o kredyt we frankach traktuje indywidualnie i przed wniesieniem pozwu frankowego dokonuje wnikliwej analizy wszystkich dokumentów, przedstawiając wszystkie możliwe rozwiązania. Ten sam prawnik przygotowuje pozew frankowy i reprezentuje klienta przed sądem. Dzięki temu pomoc frankowiczom jest kompleksowa i efektywna. Polecamy swoje usługi.