Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

LEGAL.F KANCELARIA specjalizuje się w prowadzeniu spraw tzw. gruntowych, a więc dotyczących praw rzeczowych do nieruchomości gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych, rolnych oraz o innym przeznaczeniu), budynkowych i lokalowych, ale także w prowadzeniu spraw dotyczących praw rzeczowych do ruchomości. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w tym zakresie a znakomita większość tego rodzaju postępowań sądowych prowadzonych przez KANCELARIĘ zakończyła się sukcesem.

 

Zasiedzenie (nieruchomości, ruchomości)

W stosunkach wiejskich, nierzadko także w miastach, w przeszłości dominował nieformalny obrót nieruchomościami, tzw. sprzedaż czy darowizna bez zachowania formy aktu notarialnego. Takie nabycie nieruchomości w świetle prawa było nieważne, tzn. nie dawało tytułu prawnego do nieruchomości. Poza tym zdarzały się przypadki nieformalnego (bezumownego) użytkowania cudzego gruntu, w tym gruntu Skarbu Państwa, a także nieruchomości stanowiących majątek opuszczony w trakcie II wojny światowej. Do dzisiaj wiele z takich stanów faktycznych nie zostało prawnie uregulowanych. Uporządkowaniu opisywanych stanów faktycznych służy instytucja zasiedzenia, natomiast LEGAL.F KANCELARIA skutecznie pomaga w uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości.

Zasiedzenie dopuszczalne jest zarówno w przypadku samoistnego posiadania gruntów prywatnych, jak i gruntów należących do Skarbu Państwa, czy gminy. Konieczne jest jednak udowodnienie przed sądem faktu posiadania nieruchomości jak właściciel (tzw. posiadania samoistnego) przez okres 20 lub 30 lat, w zależności od dobrej lub złej wiary posiadacza. Z reguły będzie to zła wiara, zatem dowody przedstawiane przed sądem, najczęściej świadkowie, muszą potwierdzić samoistne posiadanie gruntu przez wnioskodawcę przez okres 30 lat wstecz.

Zasiedzenie może dotyczyć nie tylko nieruchomości gruntowych (zabudowanych lub niezabudowanych), ale również budynkowych czy lokalowych. Dlatego możliwe jest, oczywiście przy spełnieniu opisanych wyżej warunków, zasiedzenie mieszkania, domu jednorodzinnego, czy garażu. Możliwym jest także zasiedzenie udziału we współwłasności ww. nieruchomości.

Instytucję zasiedzenia wykorzystuje się również do uzyskania prawa własności do ruchomości posiadanej bez tytułu prawnego. Dotyczy to przede wszystkim samochodów, w sytuacji gdy okaże się, że np. samochód pochodził z kradzieży. Dzieje się tak często przy okazji stosowania procedury sprowadzania samochodów z zagranicy, gdy sprawdzenie historii własności pojazdu jest znacznie utrudnione. Wielokrotnie w takiej sytuacji nasi Klienci narażeni byli na groźbę utraty pojazdu i to bez żadnej rekompensaty. LEGAL.F KANCELARIA pomaga uzyskać tytuł prawny do ruchomości - prawomocny wyrok sądu stwierdzający nabycie prawa własności ruchomości w drodze zasiedzenia. Jest to możliwe nawet wówczas, gdy pojazd został zatrzymany i zabezpieczony przez Policję w postępowaniu karnym.

 

Zasiedzenie służebności gruntowych i służebności przesyłu

Brak prawnie uregulowanego dojazdu do nieruchomości i konieczność nieformalnego korzystania z drogi przebiegającej po cudzym gruncie, często wiąże się z trudnościami oraz rodzi konflikty sąsiedzkie. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest zasiedzenie służebności gruntowej. Może to dotyczyć prawa przechodzenia i przejeżdżania po cudzej nieruchomości, ale także prawa do korzystania z cudzej klatki schodowej, czy prawa dostępu do cudzej studni i czerpania wody. Orzeczenie sądowe stanowi tytuł prawny do korzystania z tego rodzaju uprawnień oraz jest podstawą do ujawnienia prawa w księdze wieczystej i to zarówno własnej, jak i właściciela obciążonej nieruchomości. Także i w tym przypadku konieczne jest udowodnienie przed sądem samoistnego posiadania drogi przez odpowiednio długi okres czasu oraz korzystania z trwałego i widocznego urządzenia. Praktyka oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dostarcza wielu przykładów takich urządzeń (mostki, przepusty drogowe, rury odwadniające, utwardzenia itp.), przy czym istotne jest, aby były one wytworem świadomej działalności człowieka i zostały wykonane przez posiadacza służebności, czyli osobę która dochodzi zasiedzenia służebności lub jego poprzednika prawnego – rodzica, dziadka, poprzedniego właściciela nieruchomości. Nie jest zatem dopuszczalne zasiedzenie cudzej drogi w sytuacji, gdy została ona wybudowana przez właściciela działki, po której droga ta biegnie. Niemniej jednak każdy stan faktyczny posada swoje indywidualne cechy i wymaga dogłębnej analizy prawnej oraz odpowiedniego doświadczenia, które oferuje LEGAL.F KANCELARIA.

Przepisy o zasiedzeniu służebności gruntowych stosuje się odpowiednio do zasiedzenia służebności przesyłu. Jest to sposób obrony przedsiębiorstw przesyłowych przed roszczeniami właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są słupy i linie energetyczne, rurociągi gazowe czy kable telekomunikacyjne. Skuteczne zasiedzenie takich służebności przesyłu pozwala przedsiębiorstwom przesyłowym uniknąć konieczności wypłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości. LEGAL.F KANCELARIA doradza swoim Klientom, w jaki sposób przerwać bieg zasiedzenia, aby móc dochodzić, od przedsiębiorstwa przesyłowego, roszczeń przysługujących właścicielom nieruchomości, a w ostateczności, gdy okres zasiedzenia już upłynął, w jaki sposób doprowadzić do wykupu działki przez przedsiębiorstwo przesyłowe.

 

Ustanowienie służebności drogowej i służebności przesyłu

Jeżeli nie ma podstaw prawnych do zasiedzenia służebności drogowej, a nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, LEGAL.F KANCELARIA oferuje swoim Klientom pomoc w uzyskaniu innego tytułu prawnego - ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogi koniecznej.

Jeśli jesteście Państwo właścicielami nieruchomości, przez którą ma przebiegać służebność drogi koniecznej, doradzamy, jak skutecznie bronić się przed tego rodzaju obciążeniem, bowiem w wielu przypadkach istnieją inne rozwiązania, często mniej uciążliwe dla właściciela nieruchomości, po której ma przebiegać droga konieczna, niż te proponowane przez sąsiada.

W przypadku gdy na Państwa nieruchomości usytuowany został słup energetyczny lub inny, linia energetyczna, rurociąg gazowy albo kabel telekomunikacyjny, konsekwencją powyższego są często poważne utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości, a także konieczność tolerowania tego rodzaju obciążenia. Należy wiedzieć, iż w zamian za powyższe, właścicielowi przysługują określone roszczenia - o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości. LEGAL.F KANCELARIA posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw, dla naszych Klientów uzyskaliśmy wysokie odszkodowania.

 

Ochrona własności, służebności, posiadania

LEGAL.F KANCELARIA świadczy pomoc prawną w sprawach o ochronę własności. Są to sytuacje, gdy inna, nieuprawniona osoba doprowadza do pozbawienia właściciela posiadania swojej nieruchomości albo ruchomości lub gdy dochodzi do innych utrudnień w korzystaniu z własności (np. do bezprawnego przechodzenia, czy przejeżdżania, składowania różnych przedmiotów i materiałów na Państw nieruchomości przez osoby nieuprawnione, wzniesienia ogrodzenia lub innego budynku naruszającego granicę Państwa działki, zajęcia lokalu mieszkalnego lub użytkowego przez nieuprawnioną osobę, np. najemcę, który najemcą być przestał, kierowania wód, nieczystości na cudzy grunt, przechodzenia nieprzyjemnych zapachów z działki sąsiada na Państwa nieruchomość, hałasu, zalewania mieszkania itp.).

Podobna ochrona przysługuje w przypadku służebności gruntowych (np. w sytuacji zastawiania lub blokowania przejazdu po drodze służebnej, niszczenia tej drogi, albo uniemożliwiania jej utwardzenia).

 

Odszkodowania

Sprawy gruntowe często wiążą się z roszczeniami odszkodowawczymi. LEGAL F. KANCELARIA pomaga uzyskać odszkodowanie za bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy, w tym z nieruchomości, odszkodowanie za zniszczone lub uszkodzone przedmioty, zwrot nakładów poniesionych na cudzą rzecz, wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej lub służebności przesyłu, wynagrodzenie za zmianę treści lub sposób wykonywania takiej służebności. W zakresie swojej działalności pomagamy także w uzyskaniu odszkodowań za naruszenia tzw. prawa sąsiedzkiego np. w przypadku wzniesienia przez sąsiada ogrodzenia lub innego budynku naruszającego granicę Państwa działki, zajęcia lokalu mieszkalnego lub użytkowego przez nieuprawnioną osobę, np. najemcę, który najemcą być przestał, kierowania wód, nieczystości na cudzy grunt, przechodzenia nieprzyjemnych zapachów z działki sąsiada na Państwa nieruchomość, hałasu, zalewania mieszkania itp.

 

Rozgraniczenie

Spór graniczny jest zarzewiem wielu konfliktów sąsiedzkich. LEGAL.F KANCELARIA oferuje pomoc prawną w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów w drodze rozgraniczenia. Reprezentujemy naszych Klientów zarówno w postępowaniu administracyjnym, które jest niezbędnym etapem rozgraniczenia, jak i w postępowaniu sądowym, toczącym się przed sądem powszechnym, które ostatecznie pozwala zażegnać spór o granicę i ustabilizować jej stan prawny na przyszłość.

 

Pozostałe sprawy gruntowe

W tej kategorii spraw, znajdują się sprawy związane z ujawnieniem lub wykreśleniem prawa z księgi wieczystej, uzgodnieniem stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (np. w celu wykreślenia nieistniejącego obciążenia nieruchomości lub ujawnienia innego właściciela nieruchomości), sprawy związane ze zmianą treści lub sposobu wykonywania służebności, koniecznością zamiany oznaczenia działki np. po postępowaniu scaleniowym, stwierdzeniem wygaśnięcia lub zniesieniem za wynagrodzeniem takich służebności.