Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

Sprawy pracownicze, którymi zajmuje się LEGAL.F KANCELARIA, obejmują szeroko rozumianą problematykę związaną ze świadczeniem pracy na podstawie różnych stosunków prawnych.

 

Prawa pracownika

Doradzamy jak korzystać z praw pracowniczych m. in., jak odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę czy wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, jak uzyskać prawidłowe świadectwo pracy, zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy, świadczenie rehabilitacyjne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawę czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Zajmujemy się zakazami konkurencji, mobbingiem w pracy i pomagamy uzyskać z tego tytułu stosowne świadczenia.

W przypadku uszkodzenia ciała lub śmierci pracownika Kancelaria pomaga uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy, reprezentując pracownika lub członków jego rodziny przed pracodawcą, przed ZUS i przed sądem. W takich sprawach otrzymanie adekwatnego świadczenia zawsze wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, które oferuje LEGAL.F KANCELARIA. Problem Klienta jest zazwyczaj, nie tylko udowodnienie, że dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy, co w przypadku odmowy uznania przez pracodawcę takiego zdarzenia za wypadek przy pracy, wymaga wytoczenia stosownej sprawy sądowej, ale problematyczna pozostaje również kwestia otrzymania odszkodowania z ZUS, czy świadczeń uzupełniających od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Wielu poszkodowanych pracowników lub członków ich rodzin nie wie, że w takich przypadkach, poza odszkodowaniem za wypadek przy pracy, może ubiegać się także o stosowne uzupełniające zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Dzięki naszym staraniom pracownicy, którzy ulegli wypadkom przy pracy, a także ich najbliżsi, uzyskali wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Doradzamy również osobom, które pracowały bez umowy o pracę i chcą uzyskać stosowne świadczenia pracownicze. W takim przypadku z reguły konieczne będzie uzyskanie wyroku sądu pracy ustalającego istnienie stosunku pracy, który otworzy drogę do nabycia prawa do urlopów, zasiłków i ubezpieczenia, a ewentualnie także ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

 

Pomoc prawna dla pracodawców

LEGAL.F KNANCELARIA świadczy też pomooc prawną w zakresie praw pracodawców. Zajmujemy się m. in. sprawami związanymi z odpowiedzialnością materialną pracowników za powierzone mienie, reprezentujemy pracodawców w sprawach o odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracowników. Pomagamy w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników. Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji pracowniczej: umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy itp.

 

Pomoc prawna dla emerytów i rencistów

Sprawy pracownicze prowadzone przez KANCELARIĘ LEGAL.F to również sprawy dotyczące uprawnień emerytalno - rentowych. Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w postępowaniu przez ZUS, KRUS jak oraz przed sądem. Pomagamy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, które trzeba przedłożyć w ZUS lub KRUS, sporządzimy wniosek o przyznanie emerytury czy renty, a w przypadku wydania przez ZUS niekorzystnej dla Państwa decyzji, formułujemy odwołanie do sądu i będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu sądowym - przed sądami wszystkich instancji. Pomożemy Państwu wykazać wszystkie okoliczności związane z niezdolnością do pracy lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji albo stałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

W imieniu naszych Klientów, sporządzamy odwołania od orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i reprezentujemy ich przed sądem w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Pomagamy uzyskać ustalenie niepełnosprawności i odpowiedni stopień tej niepełnosprawności, świadczenia z tym związane, kartę parkingową itp.

Trzeba podkreślić, że świadczenie pracy bez umowy, czyli tzw. praca „na czarno”, może być wliczona do okresu wymaganego do uzyskania emerytury czy renty. Pracownicy starający się o uzyskanie takich uprawnień, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, muszą wykazać posiadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Często jednak mają z tym problemy wynikające zazwyczaj z braku odpowiednich dokumentów lub z tego, że były pracodawca nie zgłosił pracowników do ubezpieczeń społecznych lub nie opłacał za nich należnych składek na te ubezpieczenia. ZUS zwykle uznaje wówczas, że brak jest podstaw do uwzględniania takich okresów do wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Tymczasem, jak wynika z najnowszego orzecznictwa, skutki takiej praktyki, bezsprzecznie krzywdzącej pracowników, zostały uznana za korzystne dla zatrudnionych. Orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło w sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Paulinę Fiejdasz, zainicjowanej odwołaniem Klienta Kancelarii złożonym od decyzji ZUS, który nie uwzględnił okresu takiej pracy jako stażu ubezpieczeniowego, przez co Klientowi Kancelarii zabrakło wymaganego okresu pracy, a co za tym, odmówiono prawa do emerytury. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 07 marca 2017 r. podkreślił, że w takich sytuacjach nie można przenosić na ubezpieczonych niekorzystnych skutków zaniedbywania przez pracodawców (płatników) swoich obowiązków i uznał za dopuszczalne zaliczenie do stażu ubezpieczeniowego także okresów pracy „na czarno”, o ile zostanie wykazane pozostawanie w zatrudnieniu.

Warto dodać, że zarówno w sprawach pracowniczych jak też w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych obowiązujące przepisy przewidują wiele udogodnień dla osób dochodzących swoich praw przed sądem. Przede wszystkim pracownik wszczynając spór może wybrać sąd, do którego wniesie pozew. Może to być sąd właściwy dla siedziby zakładu pracy lub miejsca zamieszkania pozwanego, jak też sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. Sprawy z zakresu prawa pracy wszczynane przez pracownika (emeryta, rencisty) przez długi czas były zwolnione z opłaty sadowej. W chwili obecnej zwolnienie to utrzymane jest, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50.000 zł. W takiej sytuacji jedynie od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową w wysokości 30 zł od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przy wyższej kwocie (powyżej 50.000 zł) zarówno od pracownika, jak i od pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową.