Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

Sprawy rodzinne należą do spraw wymagających naszej szczególnej atencji oraz wrażliwości. Doświadczenie zarówno zawodowe, jak również osobiste, pełnienie wielu ról społecznych, fakt bycia żoną, mamą, córką, siostrą oraz przyjaciółką, pozwala na świadczenie kompleksowej, wielopłaszczyznowej pomocy prawnej, jest szczególnie cenne w sprawach należących do omawianej kategorii spraw.

 

Rozwód i separacja

Proces o rozwód, nawet bez orzekania o winie, jest z reguły doświadczeniem bardzo trudnym oraz stresogennym. Obecność fachowego i doświadczonego pełnomocnika ułatwia przeprawę przez ten bardzo trudny etap w życiu. Zapewniamy merytoryczne porady, służymy rozmową w ciepłej atmosferze, empatię, poufność. W razie potrzeby umożliwiamy kontakt z psychologiem. Szczegółowo analizujemy każdy przypadek i proponujemy najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie. Reprezentujemy Klientów przed sądem, w tym w postępowaniu mediacyjnym. Pomagamy w sprawach rozwodu z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, ale również zajmujemy się wszystkimi następstwami związanymi z orzeczeniem rozwodu (kwestią alimentów na rzecz dzieci oraz pomiędzy małżonkami, problemem władzy rodzicielskiej, ustaleniem kontaktów z dziećmi, problemem zajmowania wspólnego mieszkania, oraz kwestią eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania).

LEGAL.F KANCELARIA zajmuje się również reprezentacją Klientów w sprawach o unieważnienie małżeństwa oraz w sprawach o separację lub zniesienie separacji.

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Większość małżeństw funkcjonuje w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, co oznacza, że małżonkowie dysponują trzema majątkami – każdy z małżonków swoim majątkiem odrębnym oraz razem – majątkiem wspólnym małżonków. Do majątku odrębnego każdego z małżonków wchodzą m.in. składniki majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, składniki nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił, że dany składnik majątkowy ma zostać przeznaczony dla obojga małżonków (wtedy taki składnik wchodzi do majątku wspólnego). Do majątku wspólnego małżonków wchodzą natomiast m.in. wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa, wynagrodzenie za wykonywaną pracę, jak również oszczędności zgromadzone w trakcie trwania małzeństwa. Stają się one współwłasnością łączną małżonków. Współwłasność majątkowa małżeńska trwa od chwili zawarcia małżeństwa do czasu zawarcia umowy małżeńskiej majątkowej tzw. intercyzy (wymagana forma aktu notarialnego), orzeczenia rozwodu lub separacji, sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej małżeńskiej, a także śmierci jednego z małżonków. W trakcie trwania tej wspólności, jest ona niepodzielna, co oznacza, że w trakcie jej trwania jeden z małżonków bez zgody drugiego nie może sprzedać np. samochodu, nie może kupić dla siebie mieszkania, ponieważ wejdzie ono do wspólności małżeńskiej. Sprawy o rozwód, w szczególności gdy małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci, często trwają bardzo długo, co oznacza, że na ustanie wspólności małżeńskiej majątkowej małżonkowie muszą czekać do czasu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwód. Jeśli nie ma między nimi porozumienia, najczęściej też nie są w stanie umówić się do notariusza na zawarcie umowy małżeńskiej majątkowej tzw. (intercyzy). Rozwiązaniem dla opisywanej sytuacji, tj. uzyskaniem rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa jest zainicjowanie postępowania sądowego o ustanowienie takiej rozdzielności przez sąd. Dodatkowo, gdy małżonkowie żyją w rozłączeniu, sąd może ustanowić rozdzielność z datą wsteczną niż data pozwu, czy tym bardziej orzeczenia kończącego postępowanie. Zatem konsekwencją ustanowienia rozdzielności majątkowej jest przekształcenie się szczególnego rodzaju współwłasności majątkowej małżeńskiej - łącznej (1/1), we współwłasność w częściach ułamkowych (najczęściej po ½ części). Małżonkowie stają się klasycznymi współwłaścielami składników majątkowych. Dalszym krokiem, jest zawsze fizyczny podział majątku wspólnego małżonków. LEGAL.F KANCELARIA poleca Państwu swoją pomoc prawną w tego rodzaju sprawach.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

Jak wcześniej wspomniano, współwłasność małżeńska majątkowa w trakcie trwania nie może ulec podziałowi. Np. własność nieruchomości małżonków oznaczana jest jako 1/1. Wszystko jest moje i wszystko jest Twoje. Nie ma części wydzielonych. Jednak w przypadku ustania współwłasności małżeńskiej majątkowej, taka współwłasność z chwilą ustania przekształca się w współwłasność w częściach ułamkowych (z reguły po ½ części) a w przypadku braku porozumienia, musi zostać w fizycznie podzielona. Zatem podział majątku wspólnego małżonków możliwy jest po rozwodzie, ale również w razie śmierci jednego z małżonków lub ustanowienia pomiędzy nimi rozdzielności majątkowej (umownej lub sądowej).

Sprawy o podział majątku wspólnego są najczęściej skomplikowane pod względem faktycznym i prawnym, gdyż dotyczą wielu składników majątkowych i obejmują szereg dodatkowych roszczeń z tym związanych. Niejednokrotnie są to wieloletnie batalie sądowe, które wymagają od prawnika szerokiej wiedzy i dużego doświadczenia zawodowego.

Opisaną wyżej problematyką LEGAL.F KANCELARIA zajmuje się kompleksowo, zapewniając swoim Klientom jak najkorzystniejsze wyjście ze współwłasności. Pomagamy w odzyskaniu składników majątku wspólnego zużytych lub ukrytych przez jednego z małżonków (np. oszczędności wybranych z rachunku bankowego tuż przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego, czy rozlokowanych na innych kontach bankowych, samochodu lub innych ruchomości sprzedanych czy darowanych w trakcie trwania małżeństwa, bez rozliczenia się z drugim małżonkiem itp.). Doradzamy, jak uzyskać ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, gdy np. jeden z małżonków nie przyczyniał się do jego powstania mimo istnienia sił i możliwości po jego stronie. Zajmujemy się rozliczeniem nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie (np. gdy małżonkowie ze wspólnych środków wybudowali lub wyremontowali dom na gruncie należącym do jeden z nich, gdy po rozwodzie tylko jeden z małżonków ponosił koszty utrzymania wspólnego domu lub spłacał wspólny kredyt itp.). Pomagamy uzyskać eksmisję byłego małżonka ze wspólnego lokalu. W razie konieczności łączymy wniosek o podział majątku wspólnego z wnioskiem o zniesienie współwłasności lub o dział spadku.

 

Alimenty

Nieuchronną konsekwencją rozwodu i ustalenia miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z byłych małżonków, jest obowiązek uiszczania alimentów na rzecz małoletniego lub uczącego się dziecka, przez drugiego z małżonków. Mimo, iż z reguły sąd orzeka o tym w wyroku rozwodowym, to już po kilku latach może dojść do zmian stanu faktycznego, uzasadniających konieczność zmiany orzeczenia sądowego wydanego w tym zakresie. W związku z tym LEGAL.F KANCELARIA świadczy pomoc prawną nie tylko w sprawach o przyznanie alimentów na rzecz dzieci, ale także w sprawach o podwyższenie lub obniżenie tychże alimentów, oraz w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek wychowania i utrzymywania dzieci spoczywa na rodzicach bez względu na ich wzajemne relacje, a więc zasądzenie alimentów możliwe jest również w trakcie trwania małżeństwa, w trakcie separacji faktycznej lub prawnej, w konkubinacie, czy po jego ustaniu, jeżeli tylko jeden z rodziców zaniedbuje realizowanie ciążącego na nim obowiązku.

Alimenty mogą przysługiwać również w stosunkach pomiędzy małżonkami. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające małżonkowi, który uchyla się od obowiązku utrzymania rodziny, były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Jeżeli rozwód powoduje, że małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, popada w niedostatek, może on żądać od drugiego małżonka alimentów. Jeżeli zaś rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi małżonek, którego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu na skutek orzeczenia rozwodu, może żądać alimentów, choćby nie popadł w niedostatek.

Alimenty mogą być również przyznane od dziadków, wnuków, czy od rodzeństwa.

We wszystkich tych sprawach LEGAL.F KANCELARIA udziela porad prawnych, reprezentuje Klientów przed sądem i pomaga uzyskać satysfakcjonujące orzeczenie sądowe.

 

Władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem

Problemy małżeńskie, rozwód, separacja, rozpad nieformalnego związku czy wreszcie brak zainteresowania wspólnym dzieckiem, pociągają za sobą konieczność uregulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Z reguły skłóceni rodzice nie są w stanie porozumieć się w tym zakresie. W takich sytuacjach KANCELARIA służy pomocą prawną i reprezentuje Klientów w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, zmianę miejsca zamieszkania dziecka, czy ustalenie sposobu i zakresu kontaktów z dzieckiem.

 

Ubezwłasnowolnienie

LEGAL.F KANCELARIA świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z ubezwłasnowolnieniem całkowitym oraz częściowym. Ubezwłasnowolnienie całkowite dotyczy osób, które z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie są w stanie pokierować swoim postępowaniem. Mimo, iż kwestia ubezwłasnowolnienia jest tematem społecznie trudnym, z naszego doświadczenia wynika, iż w wielu przypadkach uzyskanie orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu jest jedynym sposobem na rozwiązanie niejednokrotnie bardzo skomplikowanej sytuacji rodzinnej, a jednocześnie stanowi ono narzędzie służące ochronie zdrowia oraz ogólnemu dobru osoby, której dotyczy. Wnioski o orzeczenie ubezwłasnowolnienia dotyczą szczególnie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, cierpiących na różnego rodzaju schorzenia natury umysłowej lub osób starszych, które z powodu demencji nie radzą sobie z prowadzeniem swoich spraw, zaciągają długi, czy trwonią majątek. Ubezwłasnowolnienie umożliwia rodzinie takiej osoby skierowanie jej na leczenie oraz zadbanie o majątek. Należy zaznaczyć, iż osoba ubezwłasnowolniona całkowicie przez cały czas trwania ubezwłasnowolnienia pozostaje pod nadzorem sądu rodzinnego, któremu ustanowiony w odrębnym postępowaniu opiekun prawny, musi raz na pół roku składać stosowne oświadczenia dotyczące stanu osoby oraz majątku tej osoby. Opiekunem prawnym zostaje najczęściej osoba należąca do najbliższej rodziny ubezwłasnowolnionego.

 

Pozostałe sprawy rodzinne

W tej kategorii spraw, którymi zajmuje się LEGAL.F KANCELARIA, znajdują się sprawy związane m. in. z ustaleniem ojcostwa, przysposobieniem, czy pieczą zastępczą.