Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

W dniu 16.02.2023 r. ukazała się długo oczekiwana opinia Rzecznika Generalnego TSUE poprzedzająca wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku w sprawie z powództwa Arkadiusza Szcześniaka przeciwko Bankowi, który udzielił kredytu ww., przy udziale Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Finansowego, Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa - Śródmieście w Warszawie oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższe orzeczenie ma zostać wydane na skutek wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (Polska)]

Zdaniem Rzecznika Generalnego w przypadku uznania, że umowa kredytu między bankiem a kredytobiorcą jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej przez bank nieuczciwych warunków umownych, bank nie ma prawa domagać się od konsumenta jakichkolwiek innych świadczeń, oprócz zwrotu wypłaconego kapitału i zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Powyższe oznacza, iż jeśli Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok tożsamy z omawianą opinią, a jest to wysoce prawdopodobne, powództwa baków o zasądzenie wynagrodzenia za korzystanie przez konsumentów z ich kapitału, będą oddalane.

Natomiast w opinii Rzecznika Generalnego, w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy, konsument ma prawo, dochodzić od banku roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Dopuszczalność takich roszczeń na gruncie prawa krajowego i ich zasadność powinna być rozstrzygana przez sądy. Jak podkreślił Rzecznik Generalny, takie rozwiązanie znajduje uzasadnienie w Dyrektywie 93/13, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów.

Powyższy wniosek sprowadza się do tego, iż bank nie może pozostawać chroniony za to, iż w umowie z konsumentem, zawarł klauzule, które są uznawane za niedozwolone. Bank jest podmiotem prawa i jako taki, winien działać zgodnie z tymi przepisami, nie wolno mu wykorzystywać słabszej pozycji konsumenta. Wniosek przeciwny prowadziłby do tego, że banki mimo, że wprowadziły klauzule niedozwolone, uzyskałby ochronę dla swoich niedozwolonych działań w procesie sądowym. Na szczęście Rzecznik Generalny TSUE stwierdził inaczej.

Powyższe nie tylko powoduje, iż, kredytobiorcy frankowi (tzw. frankowicze) odetchnęli z ulgą, ponieważ widmo zasądzania przez sądy wynagrodzenia na rzecz banków, oddala się to ponad to, powyższe otwiera frankowiczom możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń od swoich banków, oczywiście po uprzednim stwierdzeniu nieważności umowy przez sąd. Arkadiusz Szcześniak, prócz tego, że jest kredytobiorcą frankowym, jest także prezesem Stowarzyszenia STOP Bankowemu Bezprawiu. Sam już wytoczył tego rodzaju powództwo. Postaram się informować o przebiegu tego procesu oraz jemu podobnych.

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2023-02/TSUE_frankowicze_kapital_banki_opinia_16.02.2023.pdf