Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

Do współpracy zapraszamy zarówno Klientów indywidualnych, jak również podmioty wieloosobowe – przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Prowadzimy głównie sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego (windykacja należności, odszkodowania, sprawy gruntowe, sprawy rodzinne, sprawy pracownicze, ubezpieczeniowe, gospodarcze, administracyjne, z zakresu zamówień publicznych).

RADCA PRAWNY RZESZÓW KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RZESZÓW ODSZKODOWANIA WINDYKACJA

SPECJALIZACJE

Specjalizacje

windykacja należnosciWINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • sprawy o zapłatę należności pieniężnych,
 • wezwanie do zapłaty,
 • formułowanie pozwu w postępowaniu sądowym w sprawach o zapłatę (w tym w postępowaniu nakazowym i upominawczym),
 • reprezentacja przed sądem,
 • formułowanie sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty,
 • formułowanie wniosku o wszczęcie egzekucji,
 • reprezentacja przed komornikiem sądowym,
 • negocjacje z dłużnikiem,
 • złożenie do depozytu sądowego,
 • reprezentowanie konsumentów w sporach z funduszami sekurytyzacyjnymi

odszkodowaniaSPRAWY ODSZKODOWAŃ

 • odszkodowania oraz zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne (w tym śmiertelne),
 • odszkodowania oraz zadośćuczynienia za wypadki przy pracy (w tym śmiertelne),
 • odszkodowania oraz zadośćuczynienia za wypadki rolnicze (w tym śmiertelne),
 • odszkodowania oraz zadośćuczynienia za błędy medyczne (w tym te, których następstwem była śmierć pacjenta),
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy np. z nieruchomości,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu ochrony dóbr osobistych,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop - sprawy przeciwko biurom podróży,
 • sprawy o ustanowienie służebności (przejazdu, przechodu, przesyłu),
 • oraz inne (w tym uprzednia pomoc w postępowaniu karnym)

sprawy gospodarczeOFERTA DLA BIZNESU

 • sprawy o zapłatę, windykacja należności,
 • konstruowanie umów cywilnych – sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia i wielu innych,
 • konstruowanie umów z zakresu spółek prawa handlowego,
 • rejestrowanie spółek prawa handlowego,
 • projektowanie uchwał organów spółek prawa handlowego, organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych

zamówienia publiczneZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • konstruowanie umów z zakresu zamówień publicznych,
 • reprezentowanie stron postępowania z zakresu zamówienia publicznego,
 • bieżąca obsługa postępowania z zakresu zamówień publicznych

sprawy gruntoweSPRAWY GRUNTOWE

 • zasiedzenia (nieruchomości gruntowych, budynkowych, służebności, także ruchomości - np. samochodu),
 • ochrona własności,
 • ochrona posiadania,
 • ochrona służebności,
 • ustanowienie służebności (przejazdu, przechodu, przesyłu),
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – gdy istnieje potrzeba uporządkowania zapisów księgi wieczystej),
 • rozgraniczenia

sprawy rodzinneSPRAWY RODZINNE

 • sprawy o rozwód (w tym z orzekaniem o wyłącznej winie jednego z małżonków),
 • sprawy o separację,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • opieka nad małoletnim,
 • ubezwłasnowolnienia (częściowe oraz całkowite),
 • sprawy o eksmisję (opróżnienie lokalu z osób i rzeczy),
 • alimenty

sprawy spadkoweSPRAWY SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku ( z ustawy, z testamentu),
 • odrzucenie spadku,
 • dział spadku (zaliczanie darowizn, nakłady),
 • zachowek,
 • zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • projekt umowy o zbycie spadku,
 • projekt umowy o zbycie udziału spadkowego,
 • roszczenie o wykonanie zapisu,
 • reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym

sprawy pracowniczeSPRAWY PRACOWNICZE

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (przywrócenie do pracy/odszkodowanie,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • odprawa i ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy,
 • zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i inne,
 • mobbing (odszkodowanie, zadośćuczynienie),
 • praca bez umowy o pracę (świadczenia),
 • zakaz konkurencji,
 • umowy o pracę, regulaminy pracy itp.,
 • odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty lub emerytury,
 • odwołanie od decyzji odmawiającej podwyższenia renty lub emerytury,
 • odwołanie od decyzji o ustaleniu lub odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności

 

LEGAL.F KANCELARIA w szczególności specjalizuje się w sprawach trudnych, wielowątkowych, na pozór niemożliwych do rozwiązania, wielopłaszczyznowych. Jeśli zmagacie się Państwo z tego rodzaju problemem – LEGAL.KANCELARIA oferuje Państwu najlepszą oraz najbardziej skuteczną pomoc prawną w tym zakresie. Porządkujemy najbardziej skomplikowane stany faktyczne, oferując swoim Klientom satysfakcję, bezcenny spokój oraz pełne zadowolenie. Z usług LEGAL.F KANCELARIA korzystają osoby, które chcą odbudować swój majątek. Poprowadzimy w Państwa imieniu w pełni kompleksowe postępowanie windykacyjne. Nasza pomoc prawna w tym zakresie, polega na negocjacjach z dłużnikiem, mających na celu dobrowolny zwrot zadłużenia, sporządzeniu wezwania do zapłaty, skonstruowaniu pozwu, reprezentacji w sądzie oraz podejmowaniu innych czynności procesowych niezbędnych dla osiągnięcia zamierzonego celu postępowania sądowego – celem tym jest uzyskanie orzeczenia, na mocy którego odzyskacie Państwo swoje pieniądze. Aby móc zrealizować treść korzystnego wyroku sądowego – w zakresie naszych usług prawnych znajduje się także reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem, którego zadaniem jest odzyskanie od dłużnika Państwa należności. Jeśli jesteście Państwo dłużnikiem – sprawdzimy czy roszczenie istotnie przysługuje wierzycielowi, czy dług nie jest przedawniony, czy odsetki zostały właściwie policzone oraz wszystkie inne kwestie, ważne z Państwa punktu widzenia.
W ofercie naszych usług prawnych znajduje się świadczenie pomocy prawnej w zakresie odszkodowań. LEGAL.F KANCELARIA prowadzi pełną obsługę prawną w tego rodzaju sprawach. Będziemy Państwa reprezentować w postępowaniu karnym, przed ZUS, KRUS, przed ubezpieczycielem w postępowaniu likwidacyjnym oraz w postępowaniu sądowym. Nasza KANCELARIA sporządzi wszystkie pisma procesowe, będziemy w Państwa imieniu obecni na sali sądowej, w szczególności podczas składania zeznań przez świadków oraz przesłuchania stron. Z doświadczenia wiemy, że Klienci proszący o pomoc w sprawach z tej kategorii, w szczególności w sprawach odszkodowań za wypadki ze skutkiem śmiertelnym, wymagają wyjątkowej wrażliwości oraz empatii prawnika, zwłaszcza podczas pierwszej rozmowy. Z drugiej zaś strony często dostrzegamy u Państwa oczekiwanie poczucia bezpieczeństwa i całkowitego, kompleksowego zajęcia się sprawą. Wykonujemy naszą pracę, mając na uwadze zgromadzoną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, z najwyższą starannością oraz szacunkiem dla Państwa uczuć. LEGAL.F KANCELARIA świadczy pomoc prawną w zakresie spraw rodzinnych. W naszej ofercie znajduje się m.in. usługa polegająca na świadczeniu pomocy prawnej w sprawach rozwodowych. Zgodnie z powszechnie znaną wiedzą psychologiczną, rozwód oraz wszystkie jego konsekwencje, w tym majątkowe, obok śmierci osoby najbliższej  oraz utraty pracy , należy do najbardziej stresogennych zdarzeń w życiu człowieka. Doświadczenie w pracy z Klientami znajdującymi się w trudnym położeniu, wiedza oraz wieloletnie doświadczenie pracy na salach sądowych, dają Państwu gwarancję profesjonalnej obsługi prawnej w powyższym zakresie. LEGAL.F KANCELARIA oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach gruntowych. Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, podział współwłasności, której przedmiotem jest grunt lub budynek, rozgraniczenie nieruchomości, to tylko niektóre z usług prawnych znajdujących się w ofercie LEGAL.F KANCELARIA. Porządkowanie spraw związanych z nieruchomościami często wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania spadkowego. Niejednokrotnie dana sprawa wymaga przeprowadzenia takich postępowań po kilku zmarłych osobach. W ofercie naszej KANCELARII znajduje się pomoc prawna w zakresie spraw spadkowych. Stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub z testamentu, dział spadku, spis inwentarza, sprawy o zachowek, to tylko niektóre z usług prawnych znajdujących się w ofercie LEGAL.F KANCELARIA. Nasza KANCELARIA oferuje Państwu obsługę prawną KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym spółek, firm jednoosobowych, stowarzyszeń, fundacji oraz innych. Pomożemy Państwu zorganizować Państwa firmę, sporządzimy projekt umowy spółki, pomożemy w dokonaniu zmian jej treści. Zajmiemy się sprawami Państwa pracowników, odzyskamy Państwa pieniądze, uporządkujemy sprawy związane z nieruchomościami. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy Państwa reprezentować w sądzie. Oferujemy także obsługę w zakresie zamówień publicznych, sprawdzimy Państwa ofertę pod względem zgodności z treścią dokumentów postępowania z zakresu zamówień publicznych, sprawdzimy treść dokumentów zamawiającego pod względem zgodności ich zapisów z przepisami prawa w tym zakresie. Jeśli jesteście Państwo podmiotem publicznym pomożemy w skonstruowaniu treści dokumentów, w szczególności umowy i innych. LEGAL.F KANCELARIA oferuje Państwu kompleksową, pełną i satysfakcjonującą obsługę prawną Państwa FIRMY. Tak doraźną, likwidującą bieżące problemy prawne, jak również stałą – będziemy wówczas do Państwa stałej dyspozycji. Zapraszamy do współpracy.

WSPÓŁPRACA

Sprawdź atuty kancelarii

Współpraca z Klientem zaczyna się od spotkania w KANCELARII. Prosimy wtedy o zabranie ze sobą wszystkich dokumentów dotyczących Państwa sprawy, znajdujących się w Państwa posiadaniu – w oryginale oraz kopii, którą pobieramy. Podczas rozmowy Klient referuje swój problem, prawnik dokonuje wstępnej analizy oraz jeżeli jest to możliwe, proponuje wstępne rozwiązanie. W każdym przypadku po spotkaniu następuje dogłębna analiza dokumentów, diagnoza prawnicza, opracowanie propozycji możliwych rozwiązań oraz strategii działania. O powyższych wnioskach Klient informowany jest na kolejnym spotkaniu lub w innej dogodnej dla Państwa formie (mailowej, telefonicznej). Elementem analizy jest również wycena usługi – w każdym przypadku indywidualna, zależna od stopnia skomplikowania sprawy, a co za tym zależna również od czasu potrzebnego na udzielenie skutecznej pomocy prawnej.

Stała współpraca polega na ustaleniu zakresu zadań prawnika, tygodniowego czasu współpracy oraz stałego, ryczałtowego wynagrodzenia Kancelarii, zazwyczaj miesięcznego.