Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

Szczegóły oferty

Nieuchronną konsekwencją rozwodu i ustalenia miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z byłych małżonków, jest obowiązek uiszczania alimentów na rzecz małoletniego lub uczącego się dziecka, przez drugiego z małżonków. Mimo, iż z reguły sąd orzeka o tym w wyroku rozwodowym, to już po kilku latach może dojść do zmian stanu faktycznego, uzasadniających konieczność zmiany orzeczenia sądowego wydanego w tym zakresie. W związku z tym LEGAL.F KANCELARIA świadczy pomoc prawną nie tylko w sprawach o przyznanie alimentów na rzecz dzieci, ale także w sprawach o podwyższenie lub obniżenie tychże alimentów, oraz w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek wychowania i utrzymywania dzieci spoczywa na rodzicach bez względu na ich wzajemne relacje, a więc zasądzenie alimentów możliwe jest również w trakcie trwania małżeństwa, w trakcie separacji faktycznej lub prawnej, w konkubinacie, czy po jego ustaniu, jeżeli tylko jeden z rodziców zaniedbuje realizowanie ciążącego na nim obowiązku.

Alimenty mogą przysługiwać również w stosunkach pomiędzy małżonkami. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające małżonkowi, który uchyla się od obowiązku utrzymania rodziny, były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Jeżeli rozwód powoduje, że małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, popada w niedostatek, może on żądać od drugiego małżonka alimentów. Jeżeli zaś rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi małżonek, którego sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu na skutek orzeczenia rozwodu, może żądać alimentów, choćby nie popadł w niedostatek.

Alimenty mogą być również przyznane od dziadków, wnuków, czy od rodzeństwa.

We wszystkich tych sprawach LEGAL.F KANCELARIA udziela porad prawnych, reprezentuje Klientów przed sądem i pomaga uzyskać satysfakcjonujące orzeczenie sądowe.

Home / Sprawy rodzinne / Alimenty
Alimenty Rzeszów

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń lub napisz.