Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

604 908 155

Rzeszów, Lubelska 13A lok. 141 p.17

Sprawy spadkowe, w porównaniu z innymi sprawami sądowymi, pod względem proceduralnym, należą do kategorii spraw stosunkowo prostych. Tak jest w szczególności w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, gdy znany jest krąg najbliższych spadkobierców ustawowych (małżonek, dzieci, ewentualnie rodzice, czy rodzeństwo), nie ma testamentu, a nikt nie odrzuca spadku. Tak też jest w sprawach o zgodny dział spadku, gdy zarówno skład, jak i wartość majątku spadkowego nie są sporne, a spadkobiercy uzgodnili sposób jego podziału. W takich sprawach KANCELARIA służy poradą, jakie dokumenty należy zgromadzić, jak sporządzić wniosek do sądu, jakie opłaty sądowe należy ponieść. LEGAL.F KACNELARIA służy pomocą także w zakresie reprezentowania Państwa przed sądem w zakresie spraw spadkowych.

 

Stwierdzenie nabycia spadku, długi spadkowe, testament

W sytuacji jednak, gdy konieczne jest ustalenie dalszych krewnych (w braku najbliższej rodziny spadek, zgodnie z art. 934 Kodeksu Cywilnego, może przypaść nawet dalekim krewnym – wujom, ciotkom, czy kuzynom osoby zmarłej), uniknięcie dziedziczenia długów spadkowych, czy ustalenie treści i ważności testamentu spadkodawcy, pomoc LEGAL.F KANCELARIA w prowadzeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku może być nieodzowna. W takich przypadkach konieczne jest poszukiwanie dalszej rodziny (składanie odpowiednich wniosków w ewidencji ludności, bazie PESEL MSWiA), pozyskiwanie aktów stanu cywilnego, czy składanie odpowiednich wniosków do sądu (np. o ustanowienie kuratora, wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie itp.). Niezbędne może być ustalenie majątku spadkowego i porównanie go z długami spadkobiercy, aby wybrać dla potencjalnego spadkobiercy najkorzystniejsze rozwiązanie (np. czy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, czy go odrzucić). Należy pamiętać, że odrzucenie spadku przez dzieci spadkobiercy, jego rodzeństwo i kuzynów z reguły otwiera drogę do spadkobrania przez ich dzieci, zatem taka decyzja jeszcze nie likwiduje problemu dziedziczenia długów spadkowych. W niektórych przypadkach konieczne może być doprowadzenie do nabycia długów spadkowych przez gminę lub ochrona spadkobierców przed wierzycielami spadkowymi.

Trudności wiążą się również z niektórymi testamentami, gdy ich treść jest niejasna i trzeba ocenić, czy wolą testatora było powołanie spadkobiercy (spadkobierców) do całości spadku, zapis windykacyjny lub zapis zwykły, w takich przypadkach należy zastanowić się nad ustaleniem wysokości udziałów spadkowych. W niektórych przypadkach powstaje spór co do ważności testamentu, szczególnie, gdy mamy do czynienia z testamentem własnoręcznym.

KANCELARIA zajmuje się sprawami opisanymi wyżej oraz skutecznie pomaga rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy związane z dziedziczeniem.

 

Dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest z reguły tylko pierwszym krokiem do uregulowania spraw spadkowych. Jeżeli spadkodawca pozostawił jakikolwiek majątek, a spadkobierców jest co najmniej dwóch i nie chcą oni pozostawać współwłaścicielami, konieczne jest przeprowadzenie działu spadku i podzielenie majątku spadkowego. Sprawy te często przysparzają Klientom wiele trudności i wywołują napięcia i kłótnie w rodzinie. Aby uniknąć tego typu sytuacji, proponujemy rozwiązania polubowne, prowadzimy mediacje pomiędzy spadkobiercami. Oczywiście w razie potrzeby sporządzamy odpowiedni wniosek inicjujący postępowanie sądowe w zakresie działu spadku oraz reprezentujemy Państwa przed sądem, aby uzyskać najkorzystniejsze rozstrzygnięcie. W takich sprawach komplikacje wiążą się często z ustaleniem składu spadku (np. wyposażenia domu, środków na rachunkach bankowych, akcji lub innych papierów wartościowych), jego wartości, czy też dokonanych przez spadkobiercę nakładów z majątku osobistego na majątek spadkowy (np. remontów domu po śmierci spadkodawcy). W sytuacji, gdy spadkodawca w przeszłości dokonał darowizny na rzecz spadkobiercy, pojawić się może problem zaliczenia tej darowizny na jego udział spadkowy (co może zmniejszyć wysokość należnej spłaty lub nawet pozbawić jej w ogóle). KANCELARIA posiada wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu takich spraw.

 

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Dziedziczenie przedsiębiorstwa wchodzącego w skład spadku po osobie fizycznej i zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa jednoosobowego lub działającego w formie spółki cywilnej jest nową instytucją, wprowadzoną do polskiego porządku prawnego przez ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W zakresie usług świadczonych przez KANCELARIĘ znajduje się planowanie rozwiązań optymalnych z punktu widzenia przyszłego zarządu majątku zmarłego przedsiębiorcy. Zarządcę sukcesyjnego może ustanowić sam przedsiębiorca, próbując przewidzieć tym samym rozwiązanie ewentualnych problemów związanych z prowadzeniem firmy, które mogą powstać po jego śmierci. Zarząd sukcesyjny mogą ustanowić także spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy. Opisywane rozwiązanie ma na celu wyznaczenie osoby kompetentnej w zakresie prowadzenia spraw przedsiębiorstwa, do czasu zakończenia postępowań spadkowych – stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku, które w szczególności w przypadku braku zgody pomiędzy spadkobiercami, trwają długo, paraliżując działanie firmy, czasami doprowadzając ją do zupełnego upadku. LEGAL.F KANCELARIA oferuje Państwu pomoc w opisywanym wyżej zakresie.

 

Zachowek

Zdarza się dosyć często, że spadkodawca w testamencie powołał do dziedziczenia tylko jednego ze spadkobierców lub nawet osobę trzecią. W takim przypadku pozostałym spadkobiercom ustawowym przysługuje prawo do zachowku. Trzeba jednak zaznaczyć, że dotyczy to wyłącznie zstępnych, małżonka i rodziców, zatem rodzeństwo nie jest uprawnione do zachowku (art. 991 Kodeksu cywilnego). Sprawy te najczęściej wymagają zainicjowania postępowania sądowego, natomiast w trakcie procesu największą trudność stanowi udowodnienie wysokości roszczenia, bowiem konieczne jest ustalenie wartości całego majątku spadkowego oraz porównanie jej z wartością udziału spadkobiercy (zachowek wynosi – w zależności od statusu spadkobiercy 1/2 lub 2/3 tego udziału - w przypadku osób małoletnich i trwale niezdolnych do pracy), a w wielu przypadkach również doliczenie dokonanych przez spadkodawcę darowizn, które mogą być zaliczone na poczet należnego zachowku. Świadczenie to, jak wynika z orzecznictwa sądowego, w niektórych przypadkach może być miarkowane na podstawie zasad współżycia społecznego. Powierzenie sprawy o zachowek naszej KANCELARII, mającej bogate doświadczenie w tym zakresie, ułatwi Państwu osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu.

 

Pozostałe sprawy spadkowe

W tej kategorii spraw, którymi zajmuje się KANCELARIA, znajdują się sprawy dotyczące umów spadkowych (umowa o zrzeczenie się dziedziczenia, umowa o zbycie spadku lub udziału spadkowego). Przygotowujemy projekty takich umów, pomagamy zebrać niezbędne dokumenty. Zajmujemy się również roszczeniami o wykonanie zapisów (np. o wydanie ruchomości lub nieruchomości, o dopuszczenie do zamieszkania itp.), o uznanie spadkobiercy za niegodnego, sprawami o uchylenie lub zmianę zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i prawomocnych postanowień sądu o stwierdzenie nabycia spadku (gdy okaże się, że rzeczywisty krąg spadkobierców jest inny lub inne są ich udziały w spadku). Zajmujemy się także innymi rodzajami spraw związanymi ze spadkiem i dziedziczeniem. Zawsze zapewniamy Państwu indywidualne podejście do sprawy, dokładamy najwyższych starań, by znaleźć rozwiązanie spełniające Państwa oczekiwania.