Prawnik Rzeszów - LEGAL.F KANCELARIA

Co powinien zawierać, jak go napisać, jakie dokumenty zgromadzić?

Wiele nieruchomości posiada tzw. nieuregulowany stan prawny – oznacza to, że w dokumentach takich, jak wypis z rejestru gruntów, jako prawo do nieruchomości, wpisane pozostaje posiadanie, posiadanie samoistne lub władanie samoistne. Powyższe oznacza, że osoba, której dotyczą takie regulacje, nie jest formalnym właścicielem nieruchomości, co w praktyce oznacza, że nie może skutecznie sprzedać lub darować takiej nieruchomości, nie może założyć dla takiej nieruchomości księgi wieczystej, mimo że faktycznie włada taką nieruchomością, nie może legitymować się, jako jej właściciel np. w urzędzie gminy, nie otrzyma odszkodowania za wywłaszczenie albo scalenie gruntów.

Jeśli jednak od co najmniej trzydziestu lat, posiadacie Państwo daną nieruchomość, albo posiadali ją Państwa poprzednicy prawni, czyli np. rodzice albo inna osoba, która takie posiadanie Państwu przekazała, jedynym sposobem do uzyskania tytułu własności do takiej nieruchomości, jest wszczęcie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Należy zgromadzić dokumenty, napisać wniosek, złożyć go do sądu. Tym wszystkim zajmie się LEGAL.F. Taki wniosek powinien zawierać wskazanie nieruchomości, której dotyczy postępowanie, wskazanie dowodów na to, że, nieruchomość nie jest formalnie Państwa własnością, ale także, dowodów na to, że traktowaliście Państwo zawiadywaną nieruchomość, jak właściciel, przez co najmniej trzydzieści lat. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, KANCELARIA uzyska dla Państwa tytuł prawny do nieruchomości – orzeczenie sądu.

Postanowienie sądu, które kończy postępowanie sądowe o zasiedzenie, ma charakter deklaratoryjny – czyli sąd jedyne stwierdza, kiedy nastąpiło nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia. Postanowienie stanowi tzw. tytuł prawny do nieruchomości – na jego podstawie można założyć dla nieruchomości księgę wieczystą, sprzedać ją lub darować.